giełda biznesu i nieruchomości
aaaa.jpg
baner yes1.jpg
Portal - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAMORZĄDU
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAMORZĄDU
Publikacja: 15.05.2014, wyświetleń: 6698
Pdf
DRUKUJ

Miasto Częstochowa podejmuje szereg dopowiedzianych inicjatyw skierowanych do rożnych grup interesariuszy.

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNE PODEJMOWANE PRZEZ SAMORZĄD

 

 

SKIEROWANE DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

 

Projekt „Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa"

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Częstochowie poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania Internetu wśród uczących się dzieci i młodzieży.


Projekt Informacyjno-Promocyjny „Młodzi-Kreatywni"

Celem projektu jest rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zwiększanie zainteresowania częstochowskich przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi.

 

Projekt „E-Usługi dla mieszkańców Częstochowy"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu było opracowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, których głównym zadaniem jest budowa, przetwarzanie i udostępnianie baz danych, a także zbiorów informacji, w szczególności dotyczących danych przestrzennych oraz elektronicznych, informacyjnych i transakcyjnych usług, a także komunikowanie się administracji samorządowej miasta z obywatelami, instytucjami, przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie miasta i regionu. Wśród wdrożonych i uruchomionych z początkiem 2013 roku systemów, na uwagę zasługuje „Geoportal mieszkańców" i „Geoportal inwestora" - ogólnodostępny poprzez sieć Internet pod adresem www.e.czestochowa.pl.

 

Programy edukacyjne.

EURONET 50/50 MAX polegający na prowadzeniu zajęć edukacyjnych o tematyce dot. oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej. Innowacyjnością programu jest możliwość generowania oszczędności bezpośrednio poprzez działania samych uczniów.

 

„Kropla do kropli" posiada znaczący wymiar edukacyjny. Przedstawia on szczegółowo kwestie związane z oszczędnością wody w placówkach oświatowych.

 

Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES" projektu MESHATILITY, polegającego na współpracy pomiędzy zakładami energetycznymi, a władzami lokalnymi w celu opracowania planów i strategii energetycznych dla gmin.

 

Zainstalowane wideoterminale w punktach informacyjnych w budynkach urzędu przy ul. Śląskiej i ul. Waszyngtona, umożliwiające prowadzenie wideokonferencji z tłumaczem języka migowego.

 

 

Częstochowa, jako samorząd odpowiedzialny za swych mieszkańców, podejmuje także szereg inicjatyw w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej.

 • Szczepienia przeciw grypie dzieci uczęszczających do przedszkoli częstochowskich oraz dla osób powyżej 65 roku życia oraz dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe;

 • Wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci w wieki przedszkolnym i szkolnym oraz korygowanie nieprawidłowości;

 • Profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka jelita grubego;

 • Program psycho-edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków;

 • Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014;

 • Poród bez bólu - znieczulenie zewnątrzoponowe porodu dla mieszkanek miasta Częstochowy w latach 2013-2015;

 • Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2013-2017;

 • Zajęcia rehabilitacyjne metodą NDT BOBATH i ogólne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością.

 

 

SKIEROWANE DO ŚWIATA BIZNESU

 

W swych działaniach Miasto kieruje się także zasadami CSR w odniesieniu do lokalnych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów, poprzez m.in. następujące inicjatywy:

 

„Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 -2018"

Władze miasta w konsekwencji dialogu podejmowanego z głównymi grupami interesariuszy podejmują długookresowe działania mające na celu poprawę warunków gospodarczych w mieście.

W celu wsparcia lokalnej przedsiębiorczości opracowano i wdrożono „Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 -2018". Dokument ten zawiera odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez częstochowskie środowisko gospodarcze, które aktywnie uczestniczyło w przygotowaniu programu. Działanie takie jest ścisłą konsekwencją realizacji w Częstochowie zasad CSR, gdyż program ma na celu oprócz rozwoju lojalnej przedsiębiorczości poprawę miejskich warunków  społeczno - gospodarczych.


Udzielanie ulg przedsiębiorcom oraz organizacjom pożytku publicznego.

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców oraz ze względu na aktualną sytuację gospodarczą, a także potrzebę aktywizowania bezrobotnych i absolwentów opracowano program wspierania przedsiębiorczości w Częstochowie w części dot. lokali użytkowych wynajmowanych przez gminę. Celem programu jest udzielanie osobom prowadzącym działalność gospodarczą pomocy w formie ulg i obniżek stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy.

 

Ulgi w podatku od nieruchomości.

Częstochowa, jako samorząd odpowiedzialny społecznie, prowadzi otwarty dialog z przedstawicielami lokalnego świata gospodarczego. Konsekwencją takich rozmów, a tym samym odpowiedzią na problemy zgłaszane przez przedsiębiorców było wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości, które mają znaczący wpływ na poprawę lokalnej sytuacji gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorczości. Uchwałami Rady Miasta wprowadzono następujące ulgi:

 • zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy,

 • zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,

 • zwolnienie od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji technologicznych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy.

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
ESSC ZF TRW_rekrutujemy.jpg